Nämä vuokrausehdot on päivitetty viimeksi 17.04.2023.

1. Vuokra­sopimuksen osapuolet

Vuokranantaja

AlastaloRent (Alastalo Group Oy, y-tunnus: 2767553-4).

Vuokraaja

Nimi, henkilötunnus (y-tunnus yrityksellä), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

2. Vuokrattava kohde

Vuokrauksen kohteena toimii vuokrasopimukseen merkitty ajoneuvo tai laite.

3. Vuokra­sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusta tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä vuokranantajalle.

4. Vuokrattavan kohteen vienti ulkomaille

Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Ota yhteyttä ajoissa ennen ajoneuvon vuokrausajankohtaa, mikäli suunnittelet ulkomaille suuntautuvaa matkaa.

5. Vuokra­sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle

Vuokrasopimuksen siirto sekä ajoneuvon luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.

6. Vuokran­antajan vastuu, vastuun­rajoitukset ja oikeudet

Vuokranantajan on luovutettava ajoneuvo vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytöstä.

Mikäli ajoneuvoa ei ole pystytty luovuttamaan 1 tunnin kuluessa sovitun ajan jälkeen, on vuokraajalla oikeus saada hyvitystä menetetystä vuokra-ajasta. Yli 4 tunnin viivästyksestä on vuokraajalla oikeus purkaa vuokrasopimus, jolloin koko maksettu vuokrasumma palautetaan.

6.1 Vastuunrajoitukset

Mikäli vuokrattava kohde ei ole noudettavissa sovittuna aikana sovitussa paikassa, korvaa vuokranantaja vuokraajalle enintään vuokran hintaa vastaavan summan myöhästyneeltä ajankohdalta.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat vuokrattavan kohteen hajoamisesta. Vuokranantaja ei myöskään vastaa ajoneuvon tai laitteen vahinkotapauksissa enempää kuin mitä vakuutusyhtiö korvaa siitä vuokranantajalle.

6.2 Oikeudet

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus väärinkäyttötapauksissa tai sopimuksen osapuolista riippumattoman, ylivoimaisen esteen tapauksessa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen (ks. kohta Vuokrasopimuksen purkaminen).

Vuokranantajalla on oikeus selvittää ja tallentaa vuokrattavan kohteen sijaintitietoja käyttäen hyväksi teknologisia menetelmiä.

7. Vuokrahinnat ja vuokraajan vastuu

Vuokraajalla on oltava kyseiseen ajoneuvoon oikeuttava ajokortti, joka tarkastetaan ajoneuvoa noudettaessa. Kuljettajalla tulee olla tarpeellinen ajotaito. Emme vuokraa pyöriä ajoharjoitteluun.

Vuokranantajan luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalle, kummankin osapuolen on syytä tarkastaa ajoneuvon kunto sekä varusteluettelo mahdollisten vaurioiden ja puutteiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan laiminlyö vauriosta ilmoittamisen vuokraamolle, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana.

Vuokraaja on velvollinen vuokraus- tai koeajoaikana huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen määrästä, renkaiden ilmanpaineesta, yms.

7.1 Huolellisuusvelvoite

Vuokraajan tulee käsitellä ajoneuvoa ja sen varusteita huolella. Vuokrattu kalusto on palautettava kokonaisuudessaan sovitun mukaisesti.

Ennen pyörän luovutusta tarkastetaan yhdessä vuokraajan kanssa pyörän kunto sekä renkaiden urasyvyys. Jos vuokrauksen päättyessä pyörästä löytyy rikkoutuneita osia tai normaalista poikkeavaa kulumista, on vuokraaja velvollinen korvaamaan ne.

Mikäli ajoneuvo palautetaan sellaisessa kunnossa, jota ei voida pitää normaalista ajoneuvon käytöstä aiheutuneena, on vuokranantajalla oikeus periä puhdistuksesta koituneet kustannukset vuokraajalta jälkikäteen.

Kalustoa saa käyttää vain normaaliin liikenne-/matkailuajoon. Osallistuminen kilpailuihin tai muuhun normaalista tieliikenneajosta poikkeavaan toimintaan on ehdottomasti kielletty.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle sattuneet vahingot omavastuun (1000 €) mukaisesti kutakin vahinkotapausta kohden erikseen.

Mikäli vahinko on tapahtunut tahallisesti, törkeästä varomattomuudesta, päihtymisestä tms. johtuen, vuokraaja sitoutuu korvaamaan aiheutetut vahingot kokonaisuudessaan omavastuun määrästä riippumatta.

Vuokraaja on myös vastuussa aiheuttamastaan henkilö- ja esinevahingoista siltä osin kuin lakisääteinen liikennevakuutus ei niitä kata.

Liikennevahinkotapauksissa, joissa vastapuoli on syyllinen, ei kuitenkaan omavastuuta peritä. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokraajan on välittömästi täytettävä vahinkoilmoitus vahingon sattuessa. Jos vuokraaja laiminlyö vahinkoilmoituksen täyttämisen, hän vastaa vuokraajalle siitä syntyneistä kuluista.

7.2 Vuokrahinnat ja vuokra-aika (moottoripyörät ja autot)

Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimukseen merkittynä ajankohtana.

Vuokrahintaan sisältyy:

  • Moottoripyörät: 200 km/vrk. Lisäkilometrit 0,30 EUR / km.
  • Autot: 300 km /vrk. Lisäkilometrit 0,30 EUR / km.

Lisäkilometrit veloitetaan pankkikorttimaksulla ajoneuvoa palautettaessa.

Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan ajoneuvoa palautettaessa vuokranantajan arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että ajoneuvolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka.

Vuokrahintaan ei sisälly:

  • Moottoripyörän vuokrahintaan ei sisälly ajovarusteita (vuokraajan on hankittava kypärä, ajotakki, -housut ja kengät itse)

7.3 Vuokrattavan kohteen palauttaminen

Polttoaineen hinta ei sisälly vuokraan. Ajoneuvo luovutetaan täyteen tankattuna ja se tulee palauttaa täyteen tankattuna. Mikäli ajoneuvo palautetaan tankkaamattomana, veloitetaan moottoripyörän vuokraajalta 60 €, auton vuokraajalta 200 €, vesijetin vuokraajalta 120 €. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista täysimääräisenä.

7.3.1 Vuokrattavan kohteen palauttaminen sovitun palautusajan jälkeen

Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Lisäksi vuokranantajalla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista, sekä periä uusi alkava vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta 100 % korotettuna.

7.3.2 Vuokrattavan kohteen palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Vuokrattavan tuotteen palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta vuokrahinnan palauttamiseen.

7.3.3 Vuokrattavan kohteen noutaminen sovitun noutoajan jälkeen

Vuokrattavan tuotteen noutaminen sovitun noutoajan jälkeen ei oikeuta vuokrahinnan palauttamiseen.

7.4 Vahingoittunut, varastettu tai kadonnut vuokrattava kohde

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle ajoneuvossa ilmenneestä virheestä tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

7.5 Sakot ja pysäköinti­virhemaksut

Vuokraaja on vuokra-aikana vastuussa ajoneuvoon kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

7.6 Rengasrikot

Vuokraaja vastaa renkaan puhkeamisesta koituvista kustannuksista. Kaikenlaisiin korjauksiin tulee aina olla vuokranantajan lupa.

8. Peruutusehdot

8.1 Peruminen yli 14 vrk ennen vuokra-ajankohdan alkua

Ota yhteyttä, mikäli haluat perua vuokrauksen. Mikäli vuokrausajankohtaan on yli 14 vrk, palautamme vastaanottamamme maksut.

8.2 Peruminen 3-14 vrk ennen vuokra-ajankohdan alkua

Ota yhteyttä, mikäli haluat perua vuokrauksen. Palautamme 50 % vastaanottamastamme maksusta.

8.3 Peruminen alle 3 vrk ennen vuokra-ajankohdan alkua

Ota yhteyttä, mikäli haluat perua vuokrauksen. Peruminen ei oikeuta vuokrahinnan palauttamiseen.

8.4 Vuokrattavan kohteen noutamatta jättäminen

Vuokrattavan tuotteen noutamatta jättäminen ei oikeuta vuokrahinnan palauttamiseen.

8.5 Vakava sairastuminen, onnettomuus tai läheisen kuolema

Ota yhteyttä, mikäli haluat perua vuokrauksen.

9. Maksaminen ja maksutavat

Vuokrattava ajoneuvo maksetaan verkkopankissa ennen vuokrauksen alkua. Kaikkien vuokralaitteiden luovutuksen ehtona on voimassa oleva luottokortti.

10. Maksunpalautukset

Mikäli olet peruuttanut ostosi ja olet oikeutettu maksunpalatukseen, palautamme saamamme maksut viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun saimme tekemäsi peruuttamisilmoituksen.

Ota yhteyttä sopiaksesi maksunpalautuksista.

11. Vakuutukset

Vuokranantaja vastaa siitä, että ajoneuvossa on voimassa oleva vakuutus, joka käsittää liikenne- ja kaskovakuutuksen.
Vuokraajan omavastuu (1000 €) on merkitty vuokrasopimukseen.

12. Vuokra­sopimusta koskevat riidat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

13. Muutokset vuokraus­ehtoihin

Teemme päivityksiä vuokrausehtoihin aika ajoin. Vuokrausehtojen päivittämisen jälkeen päivitämme myös ”viimeksi päivitetty” päivämäärän, joka löytyy tämän artikkelin alusta.

Kaikki päivitykset vuokrausehtoihin astuvat voimaan välittömästi päivitetystä päivämäärästä alkaen ja korvaavat aiemmat vuokrausehdot kokonaisuudessaan.